תקנון תנאי שימוש באתר המרכז להסרת משקפיים ללא ניתוח

מועד עדכון: 01/01/2021

1. מבוא
1.1. ברוכים הבאים לאתר המרכז להסרת משקפיים ללא ניתוח של חברת פוקוס טבעי בע"מ. השימוש באתר ובכלל השירותים הכלולים בו יחולו בין החברה לבין כל אדם, חברה, שותפות ו/או כל ישות משפטית אחרת, אשר מבקשת לעשות שימוש באתר ו/או בשירותים (להלן: "משתמש"). תנאי השימוש חלים ומסדירים את גישתו של המשתמש ואת שימושו באתר ו/או בשירותים. אנא קרא בקפידה את תנאי השימוש הללו לפני שתמשיך בהפעלת המערכת. תנאי שימוש אלו נכתבו בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והאמור בהם מתייחס לשני המינים ויש לקוראם ככאלו.
1.2. השימוש באתר האינטרנטwww.2020-method.com (להלן: "האתר") לרבות התכנים והשירותים המוצעים בו וכל חלק מאלה (ביחד ולחוד, להלן: "השירותים"), כפופים לתנאי שימוש אלה ("תנאי השימוש" ו/או "הסכם זה"). על-ידי גלישה, הורדה, שימוש ו/או רישום בשירותים ו/או כל פעולה אחרת בשירותים הנך ("אתה") מתחייב, כי קראת וקיבלת על עצמך את תנאי השימוש וכי הם מהווים הסכם מחייב בינך לבין החברה. לכן, אם אינך מסכים עם תנאי מתנאי השימוש אנא חדל באופן מיידי לעשות כל שימוש באתר ובשירותים המוענקים במסגרתו.
1.3. תנאי השימוש בשירותים עשויים להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה וללא הודעה מראש. במקרה של עדכון תנאי השימוש החברה תעדכן את מועד העדכון, המצוין בפתח תקנון זה.
1.4. למעט אם צוין אחרת במפורש, כל רכיב ו/או תכונות חדשות שמרחיבות או משפרות את השירותים הנוכחיים, לרבות אך מבלי להגביל, עדכוני גרסה, תהיינה כפופות לתנאי שימוש אלו. החברה רשאית לשנות, להשעות או להפסיק כל היבט של השירותים בכל עת, מבלי לתת התראה כלשהי למשתמש. למען הסר ספק, החברה יכולה להטיל הגבלות על תכונות ושירותים מסוימים או להגביל את הגישה לחלקים או לכלל השירותים ללא כל הודעה מוקדמת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
2. תנאי השירות
2.1. השירותים מכילים מידע מסוגים שונים שעשוי להשתנות מעת לעת. לצורך ביצוע הזמנות הנך נותן את הסכמתך, כי ייאסף ויישמר מידע שלך שהוא מידע פרטי, כמפורט במדיניות הפרטיות שלנו https://www.2020-method.com/privacypolicy/. השירותים מאפשרים התרשמות בקשר לשירותים המוצעים על ידי החברה, ומתן האפשרות להשאיר פרטי התקשרות לצורך יצירת קשר.
2.2. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את השירותים מעת לעת, בכל דרך שהיא לרבות שינויי תוכן ו/או עיצוב, הוספת אפשרויות שימוש, הסרתן ו/או הסרת קישורים וכן כל שינוי אחר וכל זאת ללא כל צורך בהודעה מראש, לרבות חסימת אפשרות השימוש בשירותים במקומות שונים, הגבלת הגישה, הורדת חלקים מהשירותים ואף ביטול של השירותים בכללותם. כל שינוי כאמור ייכנס לתוקפו מיד עם פרסומו באתר, ולא תהיה לך כל טענה כלפי החברה בקשר לכך.
2.3. לצורך ביצוע הזמנת השירותים, הנך נדרש להשאיר באתר פרטי התקשרות. לאחר מכן יצור קשר נציג שירות טלפוני לצורך מתן הסברים והשלמת ההזמנה. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות ולעדכן את שיטת ביצוע ההתקשרות העסקית בעתיד.
2.4. בעצם שימושו בשירותים, מאשר בזאת המשתמש את התנאים הבאים:
2.4.1. ידוע לו כי משך התהליך והתכנית נשוא השירותים תלוי בקצב ההתקדמות האישי של כל משתמש והחברה אינה אחראית על כל עיכוב הנובע מצד המשתמש.
2.4.2. ידוע לו כי קבוצות מקצועיות ככל שיפתחו (לרבות בישומונים של רשתות חברתיות) מיועדים לדיונים מקצועיים בלבד וכי יש להקפיד על דיונים בשעות סבירות ובשפה הולמת ולא פוגענית.
2.5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לסיים התקשרות, ללא פיצוי ו/או החזר כספי, עם משתמש אשר מתנהג בצורה שאינה הולמת ו/או שפוגעת בקיום התקין של השירותים, לרבות אך לא רק: משתמש המפגין אלימות מילולית או מתנהג בחוסר תום לב; משתמש אשר משתף תכנים מתוך השירותים ו/או תכנים שאינם ראויים ופוגעניים; משתמש אשר מפרסם פרסומים בכוונה לגנות/לבייש את החברה ו/או המשתמשים ו/או מי מטעמם; משתמש אשר פועל להפריע לפעולות נציג החברה במסגרת הענקת השירותים.
2.6. אמצעי תשלום
ביצוע רכישת השירותים באמצעות נציג שירות טלפוני יתאפשר באמצעות כרטיס אשראי בהתאם לתנאים המפורטים להלן:
2.6.1. המשתמש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק כדין.
2.6.2. התשלום יבוצע על ידי חברות האשראי והאחריות בגין החיוב מוטלת עליהן באופן בלעדי.
2.6.3. השימוש בנתונים האישיים שלך, הינו כפוף למדיניות הפרטיות של החברה המפורסמת באתר ו/או מדיניות הפרטיות של צדדים השלישיים כלשהם.
2.7. ביטול עסקה
2.7.1. ניתן לבצע ביטול של רכישת השירות, תוך 48 שעות מביצוע העסקה ובלבד שלא נעשה שימוש כלשהו בתכני השירותים (כולל כניסה לתכנים עם שם משתמש וסיסמא).
2.7.2. הנהלת האתר רשאית לבטל רכישה אם יתברר שחלה תקלה מהותית בתקשורת או בעיה טכנית אחרת שחיבלה במהלך התקין של הקניה. במקרה שכזה תישלח הודעת ביטול למשתמש.
2.7.3. מובהר בזאת, כי היות ומדובר בתכני שירותים דיגיטליים, הרי שהחזר תשלומים אינו רלוונטי מכל סיבה שהיא, אך ככל שתתבקש הארכת משך השימוש בתכנים, בשל נסיבות שאינן תלויות במשתמש, כדוגמת מילואים, אובדן בן משפחה, אשפוז או כל סיבה אחרת שהחברה תהיה סבורה שהינה מספקת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, הרי שהחברה תהא רשאית להאריך את תקופת ההתקשרות בין הצדדים ללא תשלום תוספת תמורה.
2.8. שירות לקוחות
שירות הלקוחות שלנו עומד לרשותך בטלפון 058-620-6288 ובכתובת המייל:
support@2020-method.com
3. הגבלות ואיסורים
3.1. תשלום וביצוע רכישה טלפונית באמצעות נציג שירות מותרים אך ורק מגיל 18. הנך מצהיר ומתחייב, כי השימוש בשירותים יעשה אך ורק לשימוש אישי שאינו מסחרי וזאת בכפוף לתנאי תקנון זה. הנך מתחייב שלא לעשות בשירותים כל שימוש למעט השימושים שלשמם נוצרו השירותים.
3.2. מאחר שהשימוש הוא אישי הוא מותנה בשימוש בפרטים אישיים מהימנים שלך בלבד. אין לעשות שימוש בשירותים תוך נטילת זהות בדויה או התחזות לאדם אחר.
3.3. אין לעשות בשירותים כל שימוש בלתי חוקי או שימוש למטרה בלתי חוקית או לעודד אחר לעשות שימוש בלתי חוקי בשימוש או כל פעילות אחרת בניגוד לכל דין. אין לעשות בשירותים כל שימוש פוגעני ו/או מזיק לחברה ו/או לכל צד שלישי אחר ובכלל זה אין לעשות שימוש בכל וירוס, העלול לפגוע במתן השירותים.
3.4. יש להימנע מפגיעה כלשהיא במתן השירותים, בעיצוב, בתכניו ו/או בקישורים הנמצאים באתר, לרבות בדרך של שידור תוכנות או קבצים מזיקים או זדוניים לרבות וירוסים תוכנות נוזקה ו/או תוכנות ריגול או כל מידע או תוכנה שעלולים לפגוע או להזיק לאופן מתן השירותים ו/או למשתמשים אחרים ו/או לפגוע באפשרות השימוש בשירותים לרבות בדרך של שינוי, זיוף או מחיקה של מידע.
3.5. איסור על הכנסת שינויים
חל איסור מפורש על הכנסת כל שינוי בשירותים, תכניהם ו/או טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרתו. הנך מסכים, כי אין לך את הזכות לבחון, להציג או לשנות כל חלק לרבות קוד המקור של השירותים ו/או האתר ו/או התכנים שיועברו לידיך במסגרת הענקת השירותים.
3.6. איסור על העתקה
3.6.1. חל איסור על העתקה בכל דרך לרבות שעתוק, העתקה ישירה ו/או עקיפה, שכפול וכו' של תכנים המופיעים בשירותים בין שנמסרו על ידי החברה ובין המופיעים בקישורים הכלולים בשירותים, כן חל איסור לבצע כל העתקה ישירה ו/או עקיפה של כל טכנולוגיה שבה נעשה שימוש במסגרת השירותים.
3.6.2. הנך מתחייב, כי לא תבצע כל ניסיון לגלות את קוד המקור של כל חלק בשירותים ו/או כל תוכנה הקשורה אליהם ו/או ליצור יצירות נגזרות שלהם. לעשות כל שימוש בשירותים באופן העלול לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור ו/או התכנים של השירותים ו/או כל חלק מהם ו/או העלול להכפיף את החברה לחובה לגלות ו/או להפיץ את קוד המקור של השירותים ו/או של כל חלק ממנו ו/או שימוש שעלול להעניק לצד ג' את הזכות לשנות או ליצור יצירות נגזרות מהשירותים ו/או קוד המקור. הוראות פרק זה יפורשו באופן המרחיב את הפעילויות האסורות בקשר לשירותים.
3.7. הנך מסכים, מצהיר ומתחייב בזאת שלא: (i) להשתמש בשירותים בכל אמצעי לא מורשה או אוטומטי; (ii) להפר תנאי שימוש אלה או כל הוראות וכללים רלוונטיים אחרים והוראות ביחס לשימוש שלך בשירותים; (iii) להפריע או לשבש את השלמות או לגרום נזק למערכת מחשב או טלפון נייד או לעקוף או לשנות את הפונקציונליות של השירותים; (iv) להשתמש ברובוטים סורקים ויישומים דומים כדי לאסוף ולעבד תכנים ומידע מהשירותים, לצורך תחרות בשירותים, או בדרכים כאלה שעלולות לפגוע או לשבש את מתן השירותים; (v) לעסוק באמצעות השירותים בכל פעילות בלתי חוקית; (vi) להפר את האבטחה של כל רשת, מחשב, מכשירים ניידים, מערכת תקשורת, תוכנה או התקן אשר נחוצים למתן בשירותים.
4. קניין רוחני
4.1. כל המידע הכלול באתר ו/או בשירותים מוגן בזכויות יוצרים ונמצא בבעלות ובשליטה היחידה של החברה ו/או חברות הקשורות לה.
4.2. כל זכויות הקניין הרוחני באתר ובתוכן המוצג בו, הכוללים, בין היתר ומבלי לגרוע מזכויות החברה, תוכנות, פלטפורמות, אלגוריתמים, טכנולוגיה, עיצוב, מדגמים, סימני מסחר, מידע, שירותים, טקסט, קבצים, קטעי וידאו, תמונות, סאונד ומוזיקה, זרימת המשתמש וכל תוכן קנייני אחר ו/או שיפורים או יצירות נגזרות של אלה הינם קניינה של החברה.
4.3. משמעות המונח "זכויות קניין רוחני" הוא, בין אם הן רשומות או לא, זכויות יוצרים, לרבות ומבלי לגרוע זכויות ביצירות כתובות, מצולמות ומוקלטות, סימני מסחר, סימני שירות, שמות מתחם, לוגואים, שמות מסחריים, מוניטין, סודות מסחריים, זכויות המקבילות לאלה המוזכרות לעיל וכל זכות קניינית אחרת הקשורה בקניין לא מוחשי, פיצולים, המשכים, הארכות, חידושים ורישום מחדש של כל זכות מהזכויות המוזכרות לעיל, בין אם קיימים היום או שיוגשו, יירשמו ו/או יתקבלו בעתיד.
4.4. הנך מסכים ומודע לכך כי לחברה הזכות המלאה, בכל זמן בו תחפוץ ומכל סיבה שהיא או ללא סיבה כלל, לעצב מחדש, לשנות את הסדר, המבנה והמפרט, המאפיינים וכל רכיב ו/או אספקט אחר של האתר או חלק ממנו. אין בתנאי שימוש אלה ו/או בדבר כלשהו הרשום באתר כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן בנוגע לזכויות קניין רוחני בחלק כלשהו באתר. אין בהוראות תנאי שימוש אלה או במתן האפשרות לביצוע פעולות כלשהן באתר , לרבות השימוש במידע הכלול בהם כדי להוות העברה ו/או מתן זכויות כלשהן (ואף לא במשתמע) בנוגע לזכויות קניין כלשהן, לרבות זכויות קניין רוחני, בחלק כלשהו באתר.
5. מדיניות פרטיות
החברה מכבדת את פרטיות המשתמש באתר. לעיון במדיניות הפרטיות של החברה אנא הכנס ל: https://www.2020-method.com/privacypolicy/.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יש להבהיר, כי במסגרת הענקת השירותים ייתכן ויצולמו צילומי מסך מתוך קבוצות הווטסאפ הקבוצתיות של המשתמשים, אשר עשויים לשמש לצרכי יחסי ציבור ושיווק דיגיטלי של החברה ועבורה בלבד. פרסום שמות המשתמשים יהיה באישורם בלבד.
6. תוכן של גורמים שלישיים
6.1. חלק מהתוכן והחומרים הזמינים באתר עשויים להיות מסופקים מטעם צדדים שלישיים.
6.2. כל הדעות, ההצהרות, העצות, המידע, השירותים, ההצעות, והתוכן המוצגים באתר מטעם ו/או שמקורם בצדדים שלישיים כולל בין היתר טקסטים, תמונות, ציורים וקטעי וידאו, שייכים ליוצרם ו/או בעל הרישיון לפרסם אותם ואינם בהכרח מייצגים את עמדות החברה.
6.3. החברה אינה מפרסמת ו/או מקדמת ו/או ממליצה עליהם בדרך כלשהי; ואינה בודקת אותם אלא רק משמשת כפלטפורמה להצגתם וריכוזם במקום אחד.
יתר על כן, ככל שהאתר מכיל או יכיל קישורים לאתרים חיצוניים, החברה אינה שולטת בזמינותם ותכנם של קישורים אלו, כל שאלה ובעיה בכל עניין הנוגע לקישורים אלו יש לברר במישרין מול הצד השלישי.
6.4. במידה ותבחר להתחבר לקישור שפורסם ע"י צד ג' הנך מאשר שפעולה זו הינה על אחריותך בלבד.
7. הגבלת אחריות
7.1. השירותים מועמדים לרשותך במצבו כפי שהואAS-IS וללא אחריות או אבטחה מכל סוג שהוא, אלא אם צוין מפורשות אחרת בכתב, ע ידי נציג החברה, במסגרת ההתקשרות למתן השירותים.
7.2. החברה לא תהיה אחראית לתקלות או שיבושים במתן שירותים (לרשת האינטרנט או בקווי התקשורת), פגיעה בנגישות או עם הפרעה, פגם או תקלה או כל גורם מזיק אחר.
7.3. החברה תעשה מאמץ, אך אינה יכולה להתחייב, כי השרתים שעליהם יימצא האתר ו/או תכנים של השירותים יהיו נקיים בכל עת מווירוסים ו/או כל גורם מזיק אחר.
יובהר שהשימוש באתר עלול לחשוף אותך לסכנות הכרוכות בשימוש בגלישה באינטרנט ובכלל זאת חדירה למחשב ווירוסים תכנות זדונות וכד'.
7.4. הנך מוותר בזאת על כל טענה, דרישה ותביעה בקשר עם מתן השירותים (לרבות בקשר עם השימוש באתר). יובהר שבשום מקרה החברה והגורמים הקשורים אליה ללא יוצא מן הכלל לא יישאו באחריות כלפיך או כלפי כל אחר בכל עילה שהיא ובגין כל נזק שהוא הנובעים או הקשורים בכל דרך שהיא בשירותים לרבות בכל הקשור לשימושך בו או הסתמכותך עליו זאת אף אם החברה ידעה או הייתה יכולה לדעת על האפשרות שייגרמו נזקים כאמור.
7.5. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק לרכוש שלך או של כל צד שלישי אחר בקשר עם השימוש בשירותים לרבות השפעת תכנים על משתמש כלשהו ו/או צד שלישי כלשהו ו/או השפעת השירותים על תוכנה, חומרה ו/או ציוד קצה שבו נעשה השימוש.
8. תרופות
8.1. הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970 יחולו בגין הפרת הוראות תקנון זה.
8.2. מבלי לגרוע מכל זכות או תרופה אחרות או נוספות על פי כל דין ו/או תנאי התקנון, החברה שומרת לעצמה את הזכות בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי מכל סיבה שתהא ובכל עת שבה תחפוץ בכך להגביל ו/או לחסום את גישתך לשירותים ו/או למנוע ממך את האפשרות לעשות בהם שימוש ו/או בכל חלק מהם כולל בין היתר בשל סיבה ו/או תקלה טכנית ו/או הפרה של תנאי תקנון זה.
8.3. אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להפנות כל עניין הנוגע לתנאי השימוש או השירות להכרעת כל ערכאה מוסמכת בכל עת ועל פי שיקול דעתה ובכפוף לסעיף 9 להלן.
9. כללי
9.1. סמכויות שיפוט והדין החל: בכל סכסוך יחולו דיני מדינת ישראל בלבד. מקום השיפוט בכל עניין הנוגע לשימוש בשירותים יהיה בבתי משפט המוסמכים על פי דין במחוז תל אביב בלבד.
9.2. אם ייקבע על ידי ערכאה מוסמכת שחלק כלשהו מתנאי התקנון אינו תקף או שאינו בר אכיפה לא יהיה בכך כדי לפגוע בתוקפם של יתר תנאי התקנון ומלבד אותו חלק שנקבע שאינו תקף או שאינו בר אכיפה תבואנה הוראות תקפות ואכיפות הקרובות בתכנן מטרתן ותוצאותיהן ככל האפשר לחלק שלגביו נקבע כאמור.
9.3. תקנון זה וכן תנאי ההתקשרות למתן שירותים ממצאים את מערכת היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר ועל כן הם התנאים היחידים והמלאים שחלים בין המשתמש לבין החברה בכל נושא הנוגע לקבלת השירותים, לרבות לשימושך באתר או אמצעי מדיה אחר לרבות מכשיר נייד ו/או למתן שירותים באמצעותם. אין בעצם תשדורת מידע באמצעות האתר משום יצירת כל קשר חוזי בין המשתמש לבין החברה, אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים במפורש בתנאי שימוש אלה.
9.4. החברה רשאית בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי להעביר כל זכות מזכויותיה (ו/או כל חובה מחובותיה ככל שקיימות) בשלמות או באופן חלקי לכל צד שלישי אחר בלא צורך באישור כלשהו ממקבל השירותים ובלי שתהיה חייבת לפרסם את הדבר וזאת בכפוף לשמירה על זכויות המשתמש בשירותים (ככל שקיימות) כפי שהיו עובר להעברה כאמור.
יובהר, כי משתמש בשירותים אינו רשאי להסב או להעביר הסכם זה לצד ג' ללא קבלת אישור החברה מראש ובכתב. כל הסבה בלתי מורשית תחשב כבטלה וחסרת תוקף.
9.5. שום התנהגות, ויתור, הימנעות מפעולה, שיהוי ו/או עיכוב מצידה של החברה בהפעלת זכות מזכויותיה על פי תקנון זה ו/או על פי כל דין לא ייחשבו לוויתור על זכות כלשהי ו/או כהסכמה לאיזו הפרה שהיא או לשינוי של תנאי כלשהו מן התנאים האמורים בתקנון זה.
9.6. בכל שאלה שתתעורר בכל הנוגע לאתר ו/או לשירותים ניתן לצור עמנו קשר לכתובת דואר אלקטרוני support@2020-method.com